Administrator danych osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Adencja Tomasz Jeziorski, ul. Kochanowskiego 11, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: PL6452398375 (dalej „Adencja”).
 

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Przetwarzanie Państwa danych pozwala nam na świadczenie usług m. in. zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego, maila, czy telefonu, przygotowania i wysłania oferty (w odpowiedzi na zapytanie), a także przesyłanie informacji marketingowych.
Wykorzystujemy je w następujących celach:

 • w celach komunikacyjnych (w tym m. in. przygotowanie oferty, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego itp.),
 • w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń,
 • w celach analitycznych lub statystycznych,
 • w celu kierowania do Państwa treści marketingowych (polegających na dostarczaniu komunikacji marketingowej w oparciu o pliki cookies oraz dane analityczne).

 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
Jako administrator stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpieczając je przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane?
Państwa dane przetwarzamy do czasu niezbędnego do realizacji wyżej wymienionych celów (wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących i niezbędnego dla realizacji celów, dla których zostały pozyskane i zarchiwizowane – “W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?”) lub wycofania zgody bądź wniesienia sprzeciwu.
Państwa dane będą także przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Państwa dane osobowe będą zatem przechowywane przez okres minimum 30 dni, a maksymalnie 5 lat.
Aby usunąć Państwa dane i zaprzestać ich przetwarzania przez Adencję, prosimy o wycofanie zgody na ich przetwarzanie.
Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak można się z nami skontaktować?”.

 

Które dane należy nam podać?
W przypadku formularza kontaktowego, prosimy o podanie jedynie niezbędnych danych w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego oraz treści wiadomości. Daną opcjonalną jest podanie numeru telefonu.
W przypadku danych potrzebnych do prowadzenia komunikacji marketingowej i reklamowej, wykorzystujemy dane zawarte w plikach cookies oraz z systemów analitycznych (w tym z Google Analytics).
W przypadku zawarcia umowy i świadczenia usług przez Adencję na rzecz danego Klienta, każdy Klient indywidualnie jest informowany o zakresie oraz formie przetwarzanych przez Adencję danych.

 

Komu udostępniamy Państwa dane?
W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Adencji, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług.
Państwa dane przekazujemy zatem:
1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:

 • naszym partnerom – agencjom reklamowym, marketingowym i innym podmiotom pośredniczącym w reklamowaniu, promowaniu i sprzedaży usług lub organizacji akcji marketingowych,
 • obsługującym nasze systemy informatyczne, teleinformatyczne,
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

 
2. innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu:

 • naszym partnerom – agencjom reklamowym, marketingowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych lub przy obsłudze Klienta.

 

Automatyczne podejmowanie decyzji:
Nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji.

 

Przysługujące prawa:
W związku z przetwarzaniem przez Adencję Państwa danych, przysługuje Państwu szereg uprawnień:

 • sprostowanie (poprawienie) danych,
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczanych w naszych serwisach internetowych,
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych),
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych – w przypadku drugiej i kolejnej kopii, możemy naliczyć dodatkowe opłaty, o czym zostaniesz powiadomiony),
 • przeniesienie danych do innego administratora.

 
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych, narusza Państwa prawa, prosimy poinformować nas o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Użytkowników. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony w jego miejsce).

 

Prawo do rezygnacji:
Niezależnie od praw wymienionych wyżej, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

 

Jak można się z nami skontaktować?
Zawsze mogą Państwo napisać na adres Adencja Tomasz Jeziorski, ul. Kochanowskiego 11, 42-600 Tarnowskie Góry lub skontaktować się z nami poprzez adres e-mail biuro@adencja.pl lub zadzwonić pod numer +48 660-685-064.